WSPOMAGANIE  NATURALNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN 

Uprawa roślin polowych związana jest ściśle z wieloma czynnikami zewnętrznymi, wpływającymi na wzrost i rozwój  roślin.
Często spotykamy się z żartobliwym określeniem „fabryka pod chmurką”, które obrazuje warunki, w jakich prowadzona jest produkcja roślinna w warunkach polowych.
Nasz wpływ na  uprawę roślin jest oczywiście ogromny i polega na właściwym do klasy gleby i rejonu uprawy, doborze odmian, prawidłowej  agrotechnice, nawożeniu, ochronie roślin, biostymulacji itd.
Są jednak czynniki uprawowe i środowiskowe, na które nie mamy wpływu, a które mogą decydować o wielkości i jakości plonu, przekładającego się na efekt ekonomiczny wyrażony zyskiem netto gospodarstwa.

 
                  Stresy dzielimy na abiotyczne (fizyczne) i biotyczne (biologiczne).
Rodzaj  stresu
dla roślin
Czynniki wywołujące stres roślinny
ABIOTYCZNY intensywne promieniowanie słoneczne, niska temperatura, wysoka temperatura, ograniczona dostępność wody (susza) lub nadmiar wody (wymoknięcia), nieprawidłowo przygotowana gleba, erozja gleby, silne wiatry, grad itp.
BIOTYCZNY  choroby i szkodniki roślin uprawnych


CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES ABIOTYCZNY
 
 • Intensywne promieniowanie słoneczne
  Jednym z objawów stresu spowodowanego zbyt intensywnym promieniowaniem słonecznym jest wyleganie nadmiernie zagęszczonego łanu. Rośliny w wyścigu do światła nie mają dobrych warunków do wytworzenia silnej łodygi (rzepak) lub źdźbła (zboża). Wylegać mogą także rośliny (odmiany) genetycznie niskie. Wprawdzie nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne powodujące wyleganie łanu, ale możemy pomóc roślinom nie tylko poprzez zapewnienie optymalnej gęstości siewu czy prawidłowego nawożenia azotowego, ale również poprzez  stosowanie preparatów o działaniu   wzmacniającym  sztywność ścian  komórkowych – OPTYSIL.
   
 • Niska temperatura
  Stres może spowodować przemarznięcie części rośliny np. systemu korzeniowego albo wymarznięcie całych roślin w okresie zimowym lub na przedwiośniu. Może także spowodować uszkodzenia roślin w czasie wiosennej wegetacji oraz w okresie kwitnienia (może zniszczyć nawet całą plantację). Możemy zwiększyć szanse przetrwania roślin poprzez dobór odmiany odpowiedniej do warunków gospodarstwa oraz prawidłową agrotechnikę, w tym zastosowanie jesienią w uprawach ozimych nawożenia dolistnego i regulatorów wzrostu. Zabiegi te ograniczają zbyt szybki wzrost roślin oraz zagęszczają sok komórkowy, poprawiają transport asymilatów do systemu korzeniowego i szyjki korzeniowej, co zdecydowanie poprawia zdolność roślin do przezimowania. Nie mamy wpływu na warunki pogodowe w czasie zimy i po wznowieniu wegetacji wiosennej, ale możemy wzmocnić kondycję roślin i ich odporność na niską temperaturę poprzez zastosowanie antystresantów: ROOTSTAR, GROWON, FROSTEX i OPTYSIL.    
   
 • Wysoka temperatura
  W okresie wiosny warunki pogodowe w naszym klimacie bywają skrajne. W tym okresie wahania temperatury powietrza mogą być  bardzo wysokie -  od chłodów do upałów. Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić wrażliwe organy roślin, np. zawiązki kwiatów czy łagiewki pyłkowe. Powszechnie występujący problem związany z drastycznym spadkiem populacji pszczół, potęguje problem efektywności procesu zapylenia, który warunkuje uzyskanie wysokiego ilościowo
  i jakościowo plonu. W celu intensyfikacji efektywności kwitnienia, poprawy wigoru pyłku, wspomagania procesu zapylenia i zapłodnienia oraz tworzenia nasion , wskazane jest zastosowanie stymulatora TYTANIT.
   
 • Ograniczona dostępność wody (susza) lub nadmiar wody (wymoknięcia).
  Zarówno niedobór, jak i nadmiar wody wpływają negatywnie na rośliny. Prawidłowa uprawa gleby, melioracja, nawożenie organiczne 
  (w niektórych uprawach nawadnianie) –  to czynności nieodzowne w uprawie roślin polowych. Na glebach lekkich (grubszych frakcji – piaski, żwiry) problem przenikania wody do głębszych, niedostępnych dla roślin warstw gleby jest szczególnie istotny, gdyż skutki niedoboru wody są szybciej odczuwalne. Na glebach ciężkich (drobniejszych frakcji – gliny, iły, pyły) mogą wystąpić zastoiska wodne. Dłuższe przebywanie roślin w takich warunkach powoduje, że system korzeniowy nie jest w stanie pełnić swoich funkcji, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia kondycji roślin, a w skrajnych przypadkach do ich zamierania. Stymulatory i aktywatory intensyfikujące rozwój systemu korzeniowego i ograniczające straty wody z tkanek roślinnych (ROOTSTAR, OPTYSIL), skutecznie zmniejszają negatywne skutki niedoboru wody. Natomiast osłabioną wskutek suszy lub nadmiaru wody kondycję roślin efektywnie poprawia stymulator TYTANIT.
   
 • Nieprawidłowo przygotowana gleba
  Niedobór lub nadmiar makro- i mikroelementów, nieprawidłowy odczyn gleby, zasolenie – to przyczyny wielu stresów dla roślin.
  Aby doprowadzić glebę do wymaganej kultury uprawnej niezbędne są wieloletnie działania, do których należą m.in. prawidłowa agrotechnika (w tym wapnowanie i nawożenie) oraz odpowiedni dobór roślin w kolejnych sezonach wegetacyjnych (płodozmian).
  W niekorzystnych warunkach glebowych, w tym przy nieodpowiednich stosunkach powietrzno-wodnych, dla poprawy kondycji roślin i intensyfikacji pobierania wszystkich składników pokarmowych niezbędny jest stymulator TYTANIT, a dla intensyfikacji pobierania wapnia z gleby – aktywator OPTYCAL.  

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE STRES BIOTYCZNY
 
 • Choroby i szkodniki
  Patogeny uszkadzają rośliny – grzyby atakujące  tkanki roślinne prowadzą do obniżenia plonowania, w skrajnych przypadkach doprowadzając do zamierania poszczególnych organów lub całych roślin. Szkodniki żerując na roślinach powodują uszkodzenia, które są często otwartą drogą do wnikania patogenów grzybowych. W zmaganiu roślin z tymi stresami szczególne znaczenie ma dobra kondycja roślin na każdym etapie wzrostu i rozwoju, o której decyduje wiele czynników (m. in. właściwe odżywienie roślin oraz chemiczne zabiegi ochrony roślin). Wzmocnienie naturalnej odporności roślin na patogeny oraz zwiększenie mechanicznej odporności ścian komórkowych roślin poprzez zastosowanie preparatu krzemowego OPTYSIL – jest skuteczną metodą wspomagania walki z patogenami, wpisującą się w Program Integrowanej Produkcji Roślin (IPM). Bardzo przydatny i skuteczny w programach wspierania walki z niektórymi patogenami grzybowymi jest również preparat fosforynowy – FOSFYN.
  Szybką regenerację uszkodzeń oraz dalszy prawidłowy wzrost i rozwój roślin po ustąpieniu czynników stresowych, zapewnia  stymulator – TYTANIT.

  Stres roślinny to reakcja roślin na niesprzyjające czynniki środowiskowe i uprawowe o dużym natężeniu.
  W wyniku stresu następuje ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin, co negatywnie wpływa na plonowanie roślin.
  W warunkach skrajnych stres może prowadzić nawet do zamierania roślin.